Menu

Gewone morielje (Morchella esculenta)

(c) Durk Venema & Gosse Haga (2-3)

Uit moleculair onderzoek blijkt, dat de gewone morielje een soortencomplex is. Tegenwoordig worden in dit complex drie soorten onderscheiden, namelijk de gewone morielje (Morchella esculenta), de hersenkronkelmorielje (Morchella vulgaris) en Morchella americana. De onderlinge verschillen zijn zeer subtiel. De laatste soort is nog niet in Nederland vastgesteld.

Omdat voor 2020 deze soorten niet werden onderscheiden, wordt hier de gewone morielje opgevat als het soortencomplex.

De gewone morielje is een typische voorjaarssoort die vooral in april en mei wordt gemeld.

In Friesland is deze soort niet algemeen, en is voornamelijk van de Waddeneilanden gemeld. Verder is hij gemeld in Wijckel, de eerste keer in 1972 en vervolgens ruim veertig jaar later vanaf 2014 bijna jaarlijks. Verder is de soort gemeld in 1966 (Schiermonnikoog, Ameland), 1968 (Schiermonnikoog), 1989 (Terschellling), 1991 (Terschelling) en 2011 (Terschelling). Vermoedelijk kan de soort wel ieder jaar op de Waddeneilanden worden aangetroffen, maar komen deze meldingen niet in het karteringsbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging terecht.

De gewone morielje staat op de rode lijst als kwetsbaar. Het is bekend dat de soort sinds de zestiger jaren sterk achteruit is gegaan. De soort komt op humeus zand, leem of klei voor, en groeit dan saprotroof op wortels van bomen, struiken en kruidachtige planten. Hij kan in loofbossen, parken, plantsoenen en struwelen worden aangetroffen.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Morchella esculenta per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Morchella esculenta
Nederlandse naam: Gewone morielje
Friese naam: Gewoane morielje
Aantal meldingen: 22
Aantal kilometerhokken: 18
Eerste melding: 08-05-1968, 206-610, Schiermonnikoog
Laatste melding: 15-03-2020, 171-544, Wijckel, Van Coehoorn bos
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee