Menu

01 januari 2017 - De Groene Ster (Leeuwarden)

Op 5 november werd de laatste excursie van de werkgroep in de Groene Ster gehouden. De opkomst was zeer hoog, naast de werkgroepleden waren ook een vijftal belangstellenden naar de verzamelplaats op het parkeerterrein gekomen. De excursie werd gehouden in het deel dat begrensd wordt door kilometerhok 187-581, waar tot dan toe een 140-tal soorten waren gevonden.

De Groene Ster is op kleine schaal een zeer afwisselend gebied. Naast de bosschages met ondermeer elzen, essen, eiken en berken zijn er ook enigszins verschraalde grasvelden en bermen. Deze variatie in biotopen weerspiegelt zich in de gevonden paddenstoelen, enerzijds voor bos, anderszijds voor graslanden kenmerkende soorten.

In een berm werd de verblekende knotszwam (Verblekende knotszwam) gevonden, zelfs in vrij grote groepen. Deze soort staat als kwetsbaar op de rode lijst, en wordt in Friesland het meest op de Waddeneilanden en in schrale natuurterreinen aangetroffen, zoals bijvoorbeeld het Oude Mirdumer Klif, het Hegewiersterfjild of het Fochtelooƫrveen.

Verder werd ook het grasmosklokje (Galerina graminea) gevonden. Met een veertigtal meldingen is deze zeldzamer dan de voorgaande soort, maar vermoedelijk heeft dat ermee te maken, dat mosklokjes een lastige groep zijn en niet altijd even geliefd zijn om te determineren.

paddenstoelen excursie(©Sjoerd Greydanus)
verblekende knotszwam, sierlijke franjehoed en bloedende buisjeszwam
(©Gosse Haga (m), Sjoerd Greydanus (l & r))

Op es werd een eerste soort voor Friesland ontdekt: de essenschorszwam (Peniophora limitata). De essenschorszwam is een korstzwam die op dode takken van es groeit. De soort is matig algemeen in Nederland. Het esdoornstromakelkje (Rutstroemia luteovirescens) groeit specifiek op esdoorn, en is in Friesland slechts een drietal keren gemeld. Een andere aan esdoorn gebonden paddenstoel, de esdoornhoutsknotzwam (Xylaria longipes) is daarentegen al een honderdtal keren gemeld.

Dankzij de grote groep zoekende en struinende deelnemers werden 105 soorten gevonden. Maar liefst 64 soorten waren nog niet eerder in het betreffende kilometerhok waargenomen. Het aantal hier bekende soorten is daarmee de grens van 200 gepasseerd. Potentieel zou het gebied vermoedelijk minstens het dubbele aantal op moeten kunnen leveren.